Algemene voorwaarden

Standaard huurvoorwaarden:

-  Met het aangaan van dit huurcontract gaat huurder akkoord met de huurvoorwaarden.
-  De huurder is aansprakelijk voor schade aan, verlies of diefstal van het gehuurde.
-  Gehuurde mag ‘s avonds en ‘s nachts niet buiten, aan of op de openbare weg gestald worden.
-  De huurtijd mag men zonder toestemming niet overschrijden.
-  Voortijdige terug bezorging geeft geen recht op vergoeding.
-  Het is verboden op het strand te rijden. (behalve bolderwagen)
-  Er kunnen schoonmaak kosten gerekend worden bij overmatig vuil aan het gehuurde.
-  De verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade of ongevallen aan huurder of derden.
-  Bij schade aan, verlies of diefstal van het gehuurde dient huurder de dag waarde van gehuurde direct te voldoen. Verhuurder levert vervolgens gevraagde documenten aan voor eventueel verzekeringen. De dagwaarde van normale fietsen bedraagt € 550,00 voor E-bikes vanaf € 1.850,00.

Standard Mietbedingungen

-  Mit Abschluss dieses Mietvertrages erklärt sich der Mieter mit den Mietbedingungen einverstanden.
-  Der Mieter ist haftet für Beschädigung, Verlust oder Diebstahl des Mietobjekts.
-  Das Mietobjekt darf abends und nachts nicht im Freien oder öffentlichen Straßen abgestellt werden.
-  Die Mietdauer darf ohne Genehmigung nicht überschritten werden.
-   Vorzeitige Rückgabe bedingt keine Rückvergütung.
-  Es ist verboten, am Strand zu fahren. (Ausgenommen Bollerwagen)
-  Bei übermäßiger Verschmutzung des Mietobjekts können Reinigungskosten in Rechnung gestellt werden.
-  Der Vermieter ist nicht haftpflichtig für Schaden oder Unfalle an Mieter oder dritten Personen.
-  Bei Beschädigung, Verlust oder Diebstahl des Mietobjektes muss der Mieter den Tageswert des Mietobjektes    direkt zu bezahlen. Der Vermieter stellt dann die gewünschten Unterlagen für eine eventuelle Versicherung zur Verfügung. Der Tageswert für normale Fahrräder beträgt € 550,00 und für E-bikes ab € 1.850,00.

Standard rental conditions:

 • By entering into this rental contract, the tenant agrees to the rental conditions.
 • The renter is liable for damage to, loss or theft of the rented property.
 • Rented property may not be stored outside, on or on public roads in the evening or at night.
 • The rental period may not be exceeded without permission.
 • Premature return of the rented object does not entitle the renter to compensation.
 • It is forbidden to drive on the beach. (Except cart)
 • Cleaning costs may be charged for excessive dirt on the rented property.
 • The lessor is not liable for any damage or accidents to the lessee or third parties.
 • In case of damage to, loss or theft of the hired object, the lessee must pay the daily value of the hired object immediately. The lessor will then provide requested documents for any insurance. The current market value of normal bicycles is € 550.00 for E-bikes from € 1,850.00.

Extra verzekeringen via Bikeshop Breezand:                 Zusatzversicherungen bei Bikeshop Breezand:

 • Eigen risico van normale fiets: € 150,00 E-bike: € 450,00, (direct te voldoen bij schade of diefstal).
 • Pechhulp bij schade en vervangend vervoer.
 • U bent verzekerd tegen diefstal wanneer de fiets met twee sloten is afgesloten en aan een vast object is vast gemaakt. Dit moet aangetoond kunnen worden met een foto. Geen foto is geen uitkering.
 • Wanneer er geen sleutels van de sloten overhandigd kunnen worden vergoeden wij geen schade.
 • Tot 24 uur tot startdatum huur volledige restitutie van huursom en verzekeringskosten.
 • Diefstal direct melden! Diefstal NOODNUMMER: +31 118 43 5045

 

 • Eigenes Risiko des normalen Fahrrads: € 150,00 E-Bike: € 450,00, (zahlbar sofort im Falle von Schäden oder Diebstahl)
 • Pannenhilfe im Falle eines Schadens und Ersatztransport
 • Sie sind gegen Diebstahl versichert, wenn das Fahrrad mit zwei Schlössern abgeschlossen ist und an einem festen Gegenstand befestigt ist. Dies muss mit einem Foto nachgewiesen werden.
 • Wenn keine Schlüssel zu den Schlössern vorgelegt werden können, werden keine Schäden ersetzt.
 • Eine vollständige Erstattung des Mietpreises und der Versicherungskosten ist bis zu 24 Stunden vor Mietbeginn möglich.
 • Diebstahl sofort Melden! Diebstahl NOTRUFNUMMER: +31 118 43 5045

 

  Additional insurances via Bikeshop Breezand:

 • Own risk of normal bike: € 150,00 E-bike: € 450,00, (payable immediately in case of damage or theft).
 • Breakdown assistance in the event of damage and replacement transport.
 • You are insured against theft when the bike is locked with two locks and attached to a fixed object. This must be proved with a photo. No photo means no payment.
 • If no keys of the locks can be handed over, the insurance is non-covering.
 • Up to 24 hours before rental start date, full refund of rental price and insurance costs.
 • Report theft immediately! Theft emergency number: +31 118 43 5045

 


Terug
Deel het met uw vrienden!

Openingstijden

Maandag:  09:00 - 17:00
Dinsdag:  09:00 - 12:00
Woensdag:  09:00 - 12:00
Donderdag:  09:00 - 12:00
Vrijdag:  09:00 - 17:00
Zaterdag:  09:00 - 14:00
Zondag:  10:00 - 12:00
 
Wanneer de winkel gesloten is kan de receptie van Breezand Vakanties u verder helpen.
U kunt de fietsen tot 18:00 gebruiken.


Contactgegevens